بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   نماز و روزه و اعمال حج كسي كه مدتي غسل واجبش را غير صحيح انجام ميدادهچگونه است