بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   مسواك زدن در حال روزه با وجود اين كه از لثهها خون جاري ميشود چه حكميدارد