بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   1-چرااين همه اثبات وجود خداسخت است ودليل آن وجوداين همه منكر خداوملحدين دردنيااست.
2-چگونه درفطرت خودخدارااحساس كنيم(يعني چگونه درخودم خداراازطريق فطرت اثبات كنم) من بعنوان يك
انسان چگونه درخودم خداراانسان كنم .
3-باتوجه به قرائتهاي مختلف ازدين چكونه بفهميم آنچه كه فهميده ايم درست است.
4-باتوجه به اينكه تفضلات خداوندبه موجودات بسيار زياداست چراخدااينهمه به پرستش خوددعوت مي كندوشرك راگناه كبيره مي شمارد،خداكه به اينهانياز ندارد(ببينيدوقتي كسي به ديگري خوبي مي كند اگر آن شخص انتظار تشكر داشته باشد،دراسلام مي كوئيم كار خوب بايدبي منت باشد. كارش ثواب نداردودرهرشخصي هم كه خوبي به اوشده احساس ناخوشايندي ايجادمي شود)
ساده تربگويم من وقتي مي بينم خدابه اعمالي كه بيشتر حمدوستايش اوميشودبالاترين پاداشهارامي دهددرمن احساس ناخوشايندي ايجادمي شود.
5-وقتي كه مثلاً خدامي گويددرماه رمضان دعاي روزه دار مستجاب است ودعاي من مستجاب نمي شود(مخصوصاًدرشب قدر) احساس يأس مي كنم وطوري ميشودكه فكر مي كنم همه اين كارهاي من الكي بوده درضمن اگر بگوييدگناهان مانع استجابت مي شوددرهيچ كدام ازاين اعمال خدانگفته دعاي گناهكار مستجاب نمي شود.