بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   كسي كه نمي تواند از اول بلوغ تا حال چه مقدارنماز و روزه قضا بر عهدهاشآمده است وظيفهاش چيست