بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   پدرم اهل بهشهر مازنداران و مادرم اهل روستاي مزنگ بندر گز و خودم متولدتهران هستم حكم نماز و روزه ام د