بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   اگر روزه دار نداند كه وقت افطار شده يا خير و روزه را افطار كند بعدمتوجه شود كه وقت افطار نبوده وظيفه