بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   نماز و روزه دانشجويان درمحل تحصيل كه از حد ترخص خارج شده است چگونهاست آيت الله خامنهاي