بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:6

رديف عنوان سؤال
  1   چنانچه مسافرابتداقصد10روزه كرده باشدولي بعدازدوروزقصدكمترازان راكندآيابازهم نمازش را4ركعت بخوانديامي تواندشكسته بخواند ؟  
  2   اين جانب نظامي هستم كه در ماه مبارك رمضان حسب دستور مافوق خود از شهر شاهرود به شهر سمنان سفر مي كنم ، ضمن اينكه دائم السفر نمي باشم آيا روزه ام باطل است ياخير؟ لطفاً جواب رابا ذكر علت عنايت فرماييد.  
  3   1- من كارمند يك اداره هستم. مقداري از كار رانندگي را بيرون از شهر يا استان مي روم يك ماه شايد ده روز به مأموريت مي روم و ماهي هم است كه هيچ بيرون نمي روم آيا نماز و روزه من درست است ؟  
  4   آيا با زنده بودن پدر و مادر، مي توان نماز و روزه ي قضا شده ي آنان را بجا آورد؟
 
  5   آيا هر جا كه نماز شكسته است، روزه هم باطل است؟
 
  6   آيا امروزه كه با پيشرفت صنعت، وسايل مجهزّين براي مسافرت در اختيار است، باز هم بايد نماز را شكسته خواند؟