بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   آيا كسي كه روزه قضا دارد مي تواند روزه مستحبي بگيرد