بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   تا چه زماني مي توان از تيمم بدل از غسل براي نماز و روزه استفاده كرد