بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   كارهايي كه معنويت روزه را از بين مي برد كدامند و روزه چه مراحلي دارد