بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   مسافري كه از قصد اقامت ده روزهاش منصرف شود نماز و روزهاش چه حكميدارد