بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   كساني كه از روزه گرفتن عاجز هستند چه مقدار كفاره بايد براي هر يك روزپرداخت نمايند