بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   1ـ كسي كه تعداد نمازهاي قضا شده و روزه هاي قضاء شده خود را نمي داند چه تكليفي دارد؟