بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   اگر فردي به جهت اقتضاي شغلش در ماهي يك بار به سفر برود روزهاشچگونه است