بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   آيا قضاي روزههاي پدري كه بر اثر مريضي نگرفته است بر فرزندان واجباست