بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   نماز و روزهاي كه در حال قهر خواهر و برادر ديني به جا اورده ميشودچه حكمي دارد