بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   شخص روزه داري كه نماز نمي خواند چه حكمي دارد