بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   كسي كه دچار بيماري سلسل البول است نماز و روزهاش چگونه است