بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   شخصروزه داركه شك كند كه روزه اش باطل شده يا نه ايا بايد تا اخر وقتوقت صبر كند يا روزه اش را افطار