بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   حكم نماز و روزه مسافري كه نمي داند چند روز در ان مكان ميماند چيست