بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   2-اينجانب چند سال پيش ساكن مشهد بوده ام ومنزل مسكوني نيز درمشهد دارم وقصد اعراض وطن نيز ننموده ام ودرحال حاضر درشهرستان طبس ساكن مي باشم . دوران دانشجوئي را نيز درشهر جديد گلبهار طي نموده ام كه درفاصله 40كيلومتري مشهد واقع شده است .
اگر پس از فارغ التحصيلي به علت كار واجب مجبور باشم مدتي رادر شهر جديد گلبهار به سر ببرم ودرطول روز بين مشهد وگلبهار درتردد باشم با توجه به اينكه مشهد درحال حاضر وطن دوم اينجانب به حساب مي آيد تكليف روزه ونماز اينجانب چيست ؟