بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   حكم نماز و روزه كسي كه بدون اجازه پدر سفر مي كند در كمتر از ده روزچگونه است