بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   حكم نماز و روزههايي كه در اوائل سن بلوغ در اثر عدم اگاهي به احكامجنابت بدون غسل انجام داده ام چيس