بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   لكه بيني بعد از اتمام دوران قاعدگي ايا موجب بطلان روزه مي شود يا نه