بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   كارگري كه كار سخت انجام مي دهد آيا مي تواند در ماه رمضان روزه نگيردو بعد از ماه رمضان روزههاي خود ر