بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   با توجه به انتخاب وطن دوم نماز و روزه در وطن اصلي و اول چگونه است