بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   اگر شخصي بعد از نماز صبح جنب شود البته درماه مبارك رمضان آيا روزه اش باطل مي شود يا خير ؟ لطفاً حول اين مسأله توضيح دهيد.