بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   ايا شرايط زمان و مكان و پيشرفت وسائل نقليه در مسائل مربوطه به مسافرمثل نماز و روزه دخيل است