بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   كشانيكه نماز و روزه قضا شده دارند ولي مقدار آن را نمي دانند چه بايدبكنند