بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   اگر در ماه رمضان رطوبتي از انسان خارج شود و نداند كه بول است يا منيحكم نماز و روزه آن چيست