بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   آيا روزه گرفتن براي كسي كه نمي تواند روزه بگيرد صحيح است