بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   وظيفه بيماري كه عاجز از اداي قضا و كفاره روزه است چيست