بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   نمار و روزه فرزنددر وطن والدين با توجه به اين كه در آنجا ساكن نيست چهحكمي دارد