بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   اگر كسي روزه خود را عمدا افطار كند و تا ماه رمضان سال ديگر فراموش كندكه قضا كند در اين صورت ايا كفار