بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   در آيات و روايات و سخنان مبلغين دين? عنوان شده كه برا? ي همه ? انسانها رزق قطع? و مقسوم قرار داده شده و خداوند هيچكس را بدون روز?ي قرار نمي? دهد چگونه است كه انسانها?ي بسيار?ي در گوشه و كنار دنيا و ايران روزها و شبها? بسيار? گرسنه مي? مانند و حداقل غذاي? گيرشان نمي آيد؟