بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:3

رديف عنوان سؤال
  1   تظاهر به روزه خواري آيا حد خاصي دارد يا خير؟ اگر مجازاتي از نظر شرع برايش معين شده آن مجازات چيست ؟  
  2   1 ـ آيا در شرع انور اسلام يا تاريخ قضاوت هاي ائمه اطهار (ع ) يا متون فقهي به جاي مانده ازحضرات مراجع تقليد «رضوان الله تعالي عليهم » مقدار تعزير روزه خواري مشخص گرديده است ياخير؟ لطفا نظر مبارك خويش را در اين خصوص اعلان فرماييد؟
2 ـ چگونه خواهد بود حكم تعزير كسي كه با مسكرات يا هر عمل ديگري كه حد الهي دارد روزه خود را باطل نمايد آيا فقط به همان محكوم مي گردد يا هم حد و هم تعزير مقدار آن را بيان فرماييد؟
3 ـ چنانچه فردي با حرام افطار نمايد ليكن آن حرام حد الهي نداشته باشد مانند افطار با گوشت خوك آيا دو تعزير دارد يا باعث تشديد تعزير روزه خواري مي گردد و...؟
4 ـ چنانچه در خصوص تعزير فحاشي و دشنام به مسلمانان يا مزاحمت بانوان و روابطنامشروع و... سابقه قضايي توسط ائمه اطهار (ع ) يا قدماي از فقهاي عظام وجود داشته باشدخواهشمند است آن را اعلان تا از اين پس مستند احكام اينجانب قرار گيرد.
 
  3   در مواردي كه موصي نسبت به ثلث مال خود وصيت مي نمايد و پس از انجام مورد وصيت توسطوصي از ثلث مال چيزي باقي مي ماند كه در اين صورت سه فرض مطرح است :
1 ـ موصي صراحتا در وصيت قيد مي نمايد ثلث مال من پس از انجام مورد وصيت ، صرف امورخيريه گردد.
2 ـ موصي صراحتا در وصيت نامه قيد مي نمايد. پس از انجام مورد وصيت باقيمانده ثلث بين وراث تقسيم گردد.
3 ـ موصي صراحتا نسبت به مازاد ثلث پس از انجام مورد وصيت اظهار نظر ننموده و موضوع مجمل مي باشد كه در اين صورت نيز دو فرض متصور است :
الف . ثلث اموالم را در اختيار وصي قرار داده تا مثلا برايم ده سال نماز بخواند و ده سال روزه بگيرد.
ب . در وصيت نامه قيد مي نمايد از محل ثلث اموال ، ده سال نماز بخوانند و ده سال روزه بگيرند.
حال در تمام فروض فوق تكليف مازاد ثلث مال چه مي باشد؟ آيا بايد بين وراث به نسبت سهم الارث تقسيم مي گردد يا صرف امور خيريه گردد؟