بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   به دستور پزشك از روزه گرفتن منع شده ام و اين باعث شده كه مشكل روحي پيدا كنم چكنم كه از لحاظ روحي رفع مشكل شود و كفاره هر روز چقدر است؟