بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   خواندن قرآن تاثير وثواب بيشتر دارد يادعا ودرماه مبارك رمضان كدام يك افضل است ؟