بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:12

رديف عنوان سؤال
  1   در بعضي از آيات زمين را در دو روزه و در بعضي ديگر شش روز مي گويد خلق كرديم اين چگونه است؟  
  2   اهميت ماه رمضان چيست؟  
  3   در كتاب مصباح المنير نسبت به بعضي از دعاهاي وارده در ماه رمضان تشكيك شده آيا اين صحت دارد؟  
  4   در بعضي جاها شب 27 رمضان شب قدر ذكر شده، آيا اين حقيقت دارد؟  
  5   آيا تمام حالات فرد روزه دار در ماه رمضان و غيرماه رمضان عبادت محسوب مي شود؟  
  6   آيا رواياتي وجود دارد كه دلالت بر اين داشته باشد كه افرادي كه روزهاي پنج شنبه و جمعه مي ميرند، افراد خوبي هستند؟  
  7   روزهاي ايام هفته اختصاص به كدام يك از ائمه يا پيامبر(ص) دارد؟  
  8   روزه بغير از ماه رمضان در كداميك از ماهها ثواب بيشتري دارد؟  
  9   آيا حضرت علي(ع) ايام بين ضربت خوردن تا شهادت را روزه گرفتند؟  
  10   آيا روش امروزه توسل درست است و از چه زماني شروع شد؟  
  11   مفاد آيه ي (لا اكراه في الدين) چگونه با اجبار در نماز و روزه و اجراي حدودو تعزيرات سازگار است؟  
  12   در مورد مطالب علمي در احاديث كه امروزه ثابت شده مطالبي بيان فرماييد.