بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   1- در خانوا ده ايكه دختر خا نواده مقيد به نماز نيست چه بايد كرد تا تشويق به نماز شود ؟
2- ضمن اينكه پسر خانواده با اينكه ماه مبارك رمضان با اينكه روزه مي گيرد ولي نماز نمي خواند مشكل از كجاست و چه راه حلي دارد ؟