بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   چرا علما و فقها به رواياتي كه دلالت دارد بر اين كه ماه رمضان سي روزاست توجه نمي كنند؟