بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:5

رديف عنوان سؤال
  1   در مورد جدايي دين از سياست كه امروزه بعضي ها سر داده اند توضيح دهيد؟  
  2   آيا ساير اديان هم نماز و روزه دارند و به چه طريق است؟  
  3   امروزه كه جهان به نوعي به تكامل رسيده آيا باز هم خداوند قادر بر كنترل اموردر جهان يا اصلا كل جهان مي باشد؟  
  4   آيا در دين ما چيزي بنام روزه سكوت وجود دارد؟  
  5   در علم ژنتيك امروزه مي توانند وضعيت نطفه را بيان نمايند. اين امر با آيه 6 آل عمران كه هرگونه خداوند اراده كند صورت شما را در رحم مي نگارد چگونه قابل توجيه است؟