بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   اگر شب قدر يك شب است چرا ماه رمضان در بعضي كشورها يك روز زودتر است؟