بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:2

رديف عنوان سؤال
  1   آيا بدون عباداتي مانند نماز و روزه مي توان به خدا نزديك شد؟  
  2   اگر ماه رمضان ضيافت الله است، چرا اتمام آن را (عيد فطر) جشن مي گيرند؟