بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   جواني 23 ساله هستم كه به استمنا شديد و دوري از خداوند دچار شده ام به صورتي كه حال خواندن نماز و قرآن و روزه گرفتن ندارم، چه كار كنم؟