بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   مردم روستاي تولدم احكام شرعي نماز،روزه و...را نمي دانند نياز به مبلغ و كسي كه احكام را آموزش دهد داريم،آيا من مي توانم در كنار تحصيلاتم دروس حوزه را بخوانم؟