بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:2

رديف عنوان سؤال
  1   پدر ما عصباني است و نماز و روزه را رعايت نمي كند، چگونه با او رفتاركنيم؟  
  2   چگونه مي توان فرد لجوج را به نماز و روزه و انجام امور مذهبي تشويق كرد؟