بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   اينجانب به طور متوسط هفته اي سه الي چهار مرتبه جنب مي شوم و بعضي روزها دو بار براي رفع اين مشكل چه كار بايد انجام دهم؟