بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:7

رديف عنوان سؤال
  1   لطفا در خصوص روزه توضيح دهيد ؟  
  2   فلسفه روزه چيست ؟  
  3   چرا خداوند تعالي در آخر آيه 183 بقره مي فرمايد 000 روزه بگيريد اميد است باتقوي شويد ؟  
  4   آيا تمام حالات فرد روزه دار در ماه رمضان و غيرماه رمضان عبادت محسوب مي شود؟  
  5   منظور از روزه سخن چيست ؟  
  6   آيا روزه در صدر اسلام همين گونه بوده است؟
 
  7   درباره نيّت روزه بود؟